آدرس و تلفن

مشهد-خیابان فلسطین -فلسطین ۲۱ -سلمان فارسی غربی- تقاطع شیرین -شماره ۷۷- خانه کلاسیک

۰۵۱-۳۸۴۵۲۶۸۲

۰۹۱۵۱۱۰۱۶۲۰